Familierelationer

Familienverbindungen

Family relations

 

Fader / Vater / Father

Holger Christiansen

1940

Biografi

Forældre / Eltern / Parrents

Moder / Mutter / Mother

Monika Brigitte Fischer  (1. ægt. / skilt -gesch.-div.)

1944 

Biografi

Forældre / Eltern / Parents

1. barn / Kind / child

Steffi Christiansen  (1.)

1962

Biografi

Familie / Family

Moder / Mutter / Mother

Karin Petersen (2. Partner - sluttet / beendet /ended)

????

Biografi

Forældre / Eltern / Parents

2 .barn / Kind / child

Tim Petersen (2.)

1972

Biografi

Familie / Family

Moder / Mutter / Mother

Angela Nolte  (3. Partner - sluttet/ beendet / ended)

1952

Biografi

Forældre / Eltern / Parents

3. barn / Kind / child

Marc Nolte  (3.)

1972 

Biografi

Familie / Family

Moder / Mutter / Mother

Anja Linde (4. Partner )

1965

Biografi

Forældre / Eltern / Parents

4. barn / Kind / child

Nathalie Christiansen (4.)

1995

Biografi

Familie / Family

 

 

 

Index

Start -Christiansen

Start - Fuhrhop